OZNAM: "Od 8.6.2020 sú umožnené návštevy prijímateľov sociálnej služby v exteriéri zariadenia v čase od 8:00 h. do 15:00 h. za ustanovených podmienok. Prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby. Návštevníci sú povinní podrobiť sa dezinfekcii rúk, meraniu telesnej teploty a podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je Čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze. Návštevu je potrebné nahlásiť vopred na tel. čísle 056/68 94 681 alebo e-mailom socialne@dss-strazske.sk."

LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom poskytuje za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov celoročnú pobytovú sociálnu službu:
a) fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona.

V LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom sa:
a) poskytuje
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
- vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
- výchova
b) zabezpečuje
- pracovná terapia,
- záujmová činnosť,
c) utvárajú podmienky na
- vzdelávanie,
- úschovu cenných vecí.