V LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom sa:

a) poskytuje
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ošetrovateľská starostlivosť,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,

b) zabezpečuje
- rozvoj pracovných zručností,
- záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na
- vzdelávanie,
- úschovu cenných vecí.