SOCIÁLNA REHABILITÁCIA

Sociálnu rehabilitáciu v LIDWINA – DSS realizujú inštruktorky sociálnej rehabilitácie a sociálne pracovníčky, prostredníctvom aktivizácie prijímateľov sociálnej služby. Aktivizácia sa realizuje tak individuálnou ako aj  skupinovou formou. Významnú časť ich práce tvorí aj aktivizácia a sociálna rehabilitácia pri lôžku.

Vzájomnou spoluprácou inštruktoriek sociálnej rehabilitácie a prijímateľa sociálnej služby je naplniť predovšetkým hlavný cieľ sociálnej rehabilitácie - podporiť samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť prijímateľov sociálnych služieb. Poskytnúť im predovšetkým takú pomoc a podporu akú aktuálne prijímateľ potrebuje, rešpektujúc jeho rôznorodosť a individualitu.

V rámci sociálnej rehabilitácie pre prijímateľov sociálnej služby sa v zariadení realizuje aj nácvik:

  • sebaobslužných úkonov - najmä dodržiavanie hygienických návykov, obliekanie a starostlivosť o odevy,
  • úkonov starostlivosti o domácnosť - najmä obsluha domácich elektrospotrebičov, nácvik varenia, upratovania, prania, osvojenie si správnych návykov stolovania,
  • základných návykov a zručností - učia sa orientovať v bežných životných situáciách, osvojujú si ich zvládanie a riešenie,
  • finančnej gramotnosti – rozlišovanie mincí a bankoviek, hospodárenie s financiami,
  • orientácie v zariadení a okolí zariadenia – bezpečnosť na cestách,
  • sociálnej komunikácie, kontaktov s inštitúciami – návšteva ÚPSVR, písania úradných dokumentov a žiadostí,
  • rozvoju kreatívnych schopností prijímateľov,
  • efektívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času – samostatné organizovanie dňa.