OZNAM: "Od 8.6.2020 sú umožnené návštevy prijímateľov sociálnej služby v exteriéri zariadenia v čase od 8:00 h. do 15:00 h. za ustanovených podmienok. Prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby. Návštevníci sú povinní podrobiť sa dezinfekcii rúk, meraniu telesnej teploty a podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je Čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze. Návštevu je potrebné nahlásiť vopred na tel. čísle 056/68 94 681 alebo e-mailom socialne@dss-strazske.sk."

PORADOVNÍK ČAKATEĽOV

LIDWINA – Domov sociálnych služieb, vedie poradovník čakateľov žiadostí o zabepečenie poskytovania sociálnej služby, vrátane žiadostí o bezodkladné poskytnutie sociálnej služby, v poradí v akom boli doručené. 

    P.č          Dátum     
prijatia
žiadosti
       Meno               Okres trvalého pobytu            Stav vybavenia    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


Aktualizované