Motto týždňa: „Nikdy necíť nenávisť k ľuďom, ktorí ti závidia. Závidia ti, pretože veria, že si lepší ako oni.“ (Paulo Coelho)

POSTUP PRI PRIJATÍ DO ZARIADENIA 

Prijímanie prijímateľov sociálnej služby (ďalej prijímateľ) do zariadenia LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Ak chce by
ť občan prijímateľom zariadenia je potrebné:
  • Zaslať na Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva /len občania s trvalým pobytom na území KSK" písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu". K nej je potrebné doložiť tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu", ktorý vypĺňa a potvrdzuje obvodný lekár. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je miestne príslušný vyšší územný celok.
  • Košický samosprávny kraj vykoná lekársku a sociálnu posudkovú činnosť a vydá lekársky a sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré doručí žiadateľovi.
  • Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vyplní žiadateľ tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" a zašle ho na Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva /len občania s trvalým pobytom na území KSK/. K žiadosti je občan povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
  • Košický samosprávny kraj zabezpečí občanovi sociálnu službu u ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby. Po odstúpení uvedenej žiadosti do zariadenia, zariadenie v prípade voľného miesta vyzve občana k nástupu. Ak však v tom čase budú všetky miesta obsadené, žiadosť sa zaradí do poradovníka čakateľov.
Bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade s § 8, ods. 6 zákona o sociálnych službách:
  • V prípadoch, ak je život a zdravie občana vážne ohrozené, ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, môže vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne. 
  • Po dohode s Košickým samosprávnym krajom uzatvára naše zariadenie s prijímateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a do zariadenia bude umiestnený mimo poradovníka čakateľov na umiestnenie. Podmienkou pre bezodkladné umiestnenie je aktuálne voľné miesto v zariadení. 
  • Pri bezodkladnom umiestnení do zariadenia fyzická osoba až následne požiada Košický samosprávny kraj o vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a po jeho vydaní podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.