Motto týždňa: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Ján Pavol II.)

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

Poskytovanie odľahčovacej služby podľa §54 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
 1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len "fyzická osoba, ktorá opatruje"), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
 2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencia jeho zhoršenia.
 3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku.
Podmienkou nároku na poskytnutie odľahčovacej služby je predloženie posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že v posudku nie je určený stupeň odkázanosti, takto posúdený opatrovaný sa považuje za fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby v rozsahu najnižšieho stupňa odkázanosti pre daný druh sociálnej služby.

Podmienky zabezpečenia odľahčovacej služby:
 1. Odľahčovacia služba sa poskytne opatrovanej osobe v zariadení formou sociálnej služby, ktorú dané zariadenie poskytuje v súlade s registrom poskytovateľov sociálnych služieb a s cieľovými skupinami, ktorým sa služba v zariadení poskytuje a ktoré má poskytovateľ zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom KSK
 2. Odľahčovacia služba sa poskytne iba v prípade, ak má zariadenie voľné miesto. Voľné miesto môže vzniknúť z dôvodov:
 • dočasne neobsadeného lôžka (napr. do doby stanoveného prijatia nového prijímateľa sociálnej služby z evidencie čakateľov) alebo
 • neobsadeného lôžka z dôvodu hospitalizácie prijímateľa sociálnej služby, odchodu zo zariadenia napr. k príbuzným a pod.; v tomto prípade musí s obsadením lôžka počas svojej neprítomnosti prijímateľ sociálnej služby súhlasiť.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe podania písomnej žiadosti záujemcom o poskytnutie odľahčovacej služby (t.j. osoby, ktorá poskytuje opatrovanie). Žiadosť je možné podať poštou alebo osobne v zariadení, v ktorom žiada poskytnúť odľahčovaciu službu. Žiadosť o poskytnutie odľahčovacej služby nájdete tu: 

K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť:
 • fotokópiu posudku vydaného príslušným ÚPSVaR, v ktorom je uvedený stupeň odkázanosti (ak bol posudkom určený),
 • potvrdenie príslušného ÚPSVaR o vyplácaní peňažného príspevku na opatrovanie (príp. kópiu rozhodnutia),
 • čestné prehlásenie osoby, ktorej vznikol nárok na poberanie peňažného príspevku na opatrovanie FO s ťažkým zdravotným postihnutím, spolu s kópiou rozhodnutia príslušného ÚPSVaR, že mu príspevok na opatrovanie nebol priznaný,
 • potvrdenie o príjme FO, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba.
Úhrada za odľahčovaciu službu
Pri nástupe do zariadenia sa s fyzickou osobou, resp. jej zákonným zástupcom uzatvorí zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, kde sa v zmysle § 74 zákona uvedie aj čas poskytovania sociálnej služby v termíne od – do.
Počas poskytovania sociálnej služby sa táto fyzická osoba považuje za prijímateľa sociálnej služby a vzťahujú sa na ňu všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby sa vypočíta v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja č. 11/2020 v znení neskorších zmien a doplnkov.