Motto týždňa: „Je len jediná cesta k šťastiu - prestať sa trápiť nad tým, čo je mimo našej moci.“ (Epiktétos)

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA V NAŠOM ZARIADENÍ

    LIDWINA – DSS Strážske sa do NP DI aktívne zapojil v roku 2014. Od jesene 2014 do jesene 2015 manažment i všetci zamestnanci v priamom kontakte s prijímateľom sociálnych služieb /PSS/ prešli bohatou a náročnou sériou školení a kurzov v oblasti podporovaného zamestnávania, podpory zmien fyzického prostredia a individuálnej práce s PSS. V zariadení bola ako súčasť projektu až do jeho ukončenia zabezpečená individuálna a skupinová supervízia. V rámci študijných ciest sme navštívili v Českej republike transformované zariadenie Zámek Nová Horka a s nadáciou Socia sme navštívili aj mesto Záhreb v Chorvátsku, kde sme spoznali príklady dobrej praxe a získali skúsenosti s procesom DI v uvedenej krajine. Vzdelávanie bolo okrem zamestnancov určené aj pre PSS. Odborní lektori pracovali priamo s našimi PSS na pôde zariadenia. Témami stretnutí boli najmä oblasti podporovaného zamestnávania a celkovej aktivizácie osôb s vysokou mierou podpory. Skupina štyroch PSS taktiež vycestovala do Bratislavy, kde navštívili kaviareň Radnička, ktorá funguje ako chránená dielňa pre osoby so zdravotným postihnutím. Jedna z PSS sa zúčastnila záverečnej medzinárodnej konferencie, kde v rámci workshopu stručne porozprávala o svojich skúsenostiach s členstvom v Klube sebaobhajovania.
    Vzdelávania zamestnancov a PSS boli pre nás všetkých veľmi náročné. Mnohokrát bolo potrebné flexibilne reagovať na aktuálne vzniknutú situáciu spojenú s nedostatkom personálu z dôvodu jeho intenzívneho vzdelávania.
    Napriek všetkým uvedeným skutočnostiam sme v našom zariadení prispôsobili aktivity a činnosti s PSS tak, aby sme už paralelne so vzdelávaním aktívne začali proces ich prípravy na samostatnejší život v budúcnosti, s menším využívaním inštitucionálnych sociálnych služieb a s posilňovaním ich vlastných kompetencií.
    Ako prvé sme individuálne prehodnotili schopnosti všetkých PSS nášho zariadenia a na základe neho sme vytvorili komunity, v ktorých boli umiestnení podľa svojich schopností, zručností a potenciálu pre následný rozvoj ich osobnosti. PSS v našom zariadení sa stali v tomto procese aktívnymi partnermi a o pripravovaných zmenách sme s nimi neustále komunikovali, pričom sme kládli vysoký dôraz na ich priania a predstavy o svojej budúcnosti. Z uvedeného dôvodu sme zriadili Klub sebaobhajovania, kde PSS dostávali najčerstvejšie informácie o procese DI u nás. Nemenej dôležitou úlohou klubu je naučiť PSS povedať svoj názor, vybrať si, rozhodnúť sa, no zároveň niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť.
V decembri 2014 sme vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja otvorili v priestoroch zariadenia takzvaný tréningový byt. Určený bol pre 6 žien. Svojim charakterom a dispozičným riešením sa priblížil k plánovanému komunitnému bytu mimo areálu zariadenia. Stal sa „školiacim strediskom“ prípravy PSS na život s nižšou mierou podpory. PSS v ňom trénujú starostlivosť o domácnosť, varenie, nakupovanie, starostlivosť o svoje telo, zdravie a v rámci sociálnej rehabilitácie sa ďalej zdokonaľujú v základných činnostiach ako je samostatnosť pohybu, čítanie, písanie, práca s financiami a orientácia v čase.
    Projekt tréningového bytu sa veľmi rýchlo ukázal ako úspešný a potrebný, čo malo za následok pripravenosť a teda možnosť premiestniť štyri z jeho obyvateliek mimo zariadenie. Preto sme v máji 2016 zrekonštruovali a následne dali do užívania dva úplne nové komunitné byty. Nachádzajú sa v centre mesta Strážske, mimo areálu zariadenia, v bytovom dome Chemik. Dnes v nich bývajú 4 ženy a dvaja muži. Stali sa pevnou súčasťou komunity a v uvedenom prostredí sa naďalej pripravujú na samostatnejší život. V tréningovom byte sa v súčasnosti pripravuje ďalšia skupina PSS, ktorí majú potenciál v budúcnosti využívať menej intenzívne formy sociálnych služieb.
    Keďže je proces deinštitucionalizácie a transformácie LIDWINA – DSS Strážske dlhodobý, nezabúdame ani na tých PSS, ktorí si pre svoj zdravotný stav vyžadujú aj v budúcnosti vysokú mieru podpory. Neustále preto pracujeme na humanizácii všetkých priestorov zariadenia a zo všetkých síl sa snažíme, aby sa všetci obyvatelia zariadenia u nás cítili čo najkomfortnejšie.