Motto týždňa: „Je len jediná cesta k šťastiu - prestať sa trápiť nad tým, čo je mimo našej moci.“ (Epiktétos)

DEINŠTITUCIONALIZÁCIA A NÁRODNÝ PROJEKT

    Deinštitucionalizácia /DI/ je proces prechodu od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitným službám, ktoré zabezpečujú jednotlivcovi nezávislý život, aktivitu a sociálnu participáciu. Ide o jeden zo základných prostriedkov transformácie systému sociálnych služieb.
    Významným medzníkom v prístupe k ľuďom so zdravotným postihnutím bolo v roku 2008 prijatie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý im priznáva univerzálne ľudské práva a ich štandardy. Slovenská republika ratifikovala uvedený dohovor v roku 2010. Jeho hlavným cieľom je presadzovať, chrániť a zabezpečovať úplné využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami s postihnutím a presadzovanie rešpektu pred ich prirodzenou dôstojnosťou. Medzinárodné spoločenstvo došlo ku konsenzu, že zabezpečiť rovnaké právo všetkých osôb so zdravotným postihnutím žiť v spoločenstve s rovnakými možnosťami, voľbami ako majú ostatní a pri rešpektovaní ich rozhodnutí o vlastnom živote sa dá najlepšie realizovať v rámci sociálnych služieb poskytovaných na komunitnej úrovni. Pred Slovenskom sa tak otvorili veľké výzvy. Jednou z nich je práve deinštitucionalizácia.
    Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb /NP DI/ je jednou z reakcií MPSVR SR na identifikované potreby, a zároveň je aj napĺňaním Národného akčného plánu, ktorý si ministerstvo vytýčilo samo.
    Hlavnou myšlienkou projektu bola zmena systému poskytovania celoročných pobytových sociálnych služieb na služby komunitné. Realizovať ho začala Implementačná agentúra MPSVR SR od marca 2013 a trval do decembra 2015. V podmienkach Slovenska sa jednalo o projekt pilotný, so samotnou DI má však vyspelá Európa skúsenosti od polovice 20. storočia.
Cieľom projektu bolo začať a podporiť proces DI systému sociálnych služieb, ako aj pripraviť a overiť jednotný postup DI zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a s duševnou poruchou, a tiež podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné. Do projektu bolo zapojených 5 samosprávnych krajov a sedem zariadení sociálnych služieb. V rámci Košického samosprávne kraja sa do NP DI zapojilo práve naše zariadenie.